Historien om Huset

Historien om Rampelys som kulturhus for rytmisk musik, cafe/restaurant og art-cinema biograf og meget mere. Rampelys har eksisteret i snart 40 år og husets historie er omskiftelig.

De tidlige år

Husets historie tog sin begyndelse i januar 1982. Da der på et bestyrelsesmøde i KFUM og K blev givet grønt lys for salget Bindslev Plads 6. Det tidligere Ungdomshus.

Køberne af huset var gruppen af kulturelle ildsjæle bag Den Lille Biograf i Nygade. Biografen var vokset ud af et andet kultursted ”Vaskehuset” i Nygade, hvor også Galleri Krogen havde lokaler.

Historie

Rampelys-Historien

Ti personer fra køberkredsen kautionerende for banklån, og 30 andre garanterede for hver 5000 kroner. Dertil kom salg af støtteandele. Silkeborg havde med købet i 1982 fået et nyt kulturhus med biograf, cafe, galleri og meget mere. Huset kom også snart til at fungere som et nyt spillested for livemusik.

Huset fik fra starten navnet Rampelys, som har holdt ved lige siden. Ikke mange fra dengang i “82” kunne ane, at stedet skulle blive ved med at leve så længe. Samt få stor betydning for kulturlivet i Silkeborg, som tiden har vist, at huset har fået.

90’erne

Huset har været på knæ nogle gange. Men hver gang har det formået at rejse sig flot igen. I 1991 sikrede syv private købere. Som ikke havde uden særlig tilknytning til stedet. At Rampelys blev bevaret som kulturhus – i stedet for at blive solgt til andet formål.

I efteråret 1993 henvendte en kreds af personer med tilknytning til huset sig til Silkeborg Kommune. De foreslog, at kommunen støttede eller overtog huset. Således at Rampelys kunne fortsætte og stadig være en vigtigt kulturfaktor i Silkeborg.

Et flertal i Silkeborg Kommunes byråd viste velvillighed over for at investere i køb af ejendommen. Den 1. juli 1994 overtog Silkeborg Kommune huset. Samme dag blev Foreningen Rampelys lejere af Bindslev Plads 6 dannet. De tidligere ejere drev huset i sin helhed.

Nu blev det i stedet en opgave for husets biograf og musikforeninger at drive huset i fællesskab med Silkeborg Kommune. Der var derfor nødvendigt med nogle retningslinjer for samarbejdet for at kunne varetage drift og koordinering.

Dette var i korte træk baggrunden for at danne Foreningen Rampelys. Styret af en styregruppe med en repræsentant fra hver af husets tilknyttede foreninger. Samt en repræsentant udpeget af henholdsvis Silkeborg Byråd og Silkeborg Musiksamråd.

00’erne

Pr. 1. januar 2003 gik et længe næret ønske fra Rampelys i opfyldelse idet fritids- og kulturudvalget. De besluttede at give huset fritagelse for husleje. Således at Rampelys på huslejeområdet fungerer på lige fod med andre kulturinstitutioner i Silkeborg Kommune.

Huslejefritagelse var af stor vigtighed for husets fremtid. Da foreningen var tynget af underskud på driften og af et banklån fra den seneste ombygning i 2000. Rampelys var medfinansierende til ombygningen. Et helt afgørende skridt gennem alle årene. For at opnå et rentabelt kulturhus er at formå at skabe en intimscene med charme og indhold. Samt ikke mindst ved at udbygge publikumskapaciteten. Samlet giver det mulighed for at skabe koncertoplevelser i unikke rammer. Derfor har der med årene været behov for ombygninger, som først blev mulige efter at Silkeborg Kommune købte Rampelys.

Ombygninger

I 1995 blev der plads til ca. 50 procent flere publikummer, da forhus og sidebygning på 1. sal blev slået sammen. Samtidig med, at baren blev flyttet, og der blev indrettet nye toiletter. I 1996 blev der gennemført byfornyelse med nyt tag, nye vinduer og nye kviste i huset. Huset fik afhjulpet nogle støj- og isoleringsproblemer.

I 2000 blev der udført en yderligere forbedret støjdæmpning af den lyd.Der kom ud til omliggende boliger. Samtidig med, at der blev tilbygget 17 kvadratmeter til de 250 kvadratmeter Rampelys i forvejen bestod af.

Et filmeventyr på mere end 20 år

Et filmeventyr på mere end 20 år. Som næsten eneudbyder af art-cinema film i Silkeborg fandt i begyndelsen af 2003 sin afslutning.

Da Den lille Biograf i Rampelys måtte indstille sin drift, da der ikke mere var økonomisk basis for at fortsætte. Dette var naturligvis en belastning for husets driftsøkonomi. Men skabte samtidig muligheder for husets øvrige foreninger, idet disse fik råderet over flere af ugens dage til arrangementer. Desuden bevilligede kommunen økonomiske midler til at fjerne biografens operatørrum. Således at arrangementslokalet på 1. sal blev forøget med yderligere ca. 10 kvadratmeter.

Rampelys’ fremtid

I 2003 blev den organisatoriske opbygning af foreningen Rampelys ændret med nye vedtægter godkendt af Silkeborg Kommune. Samtidig med, at den skiftede navn til Foreningen Kulturhuset Rampelys. Med de nye vedtægter blev ledelse med en styregruppe samtidig afskaffet. Foreningens højeste myndighed er i dag generalforsamlingen, som afholdes hver år.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer, som vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. Den ny bestyrelse skal ikke arrangere koncerter, men har ansvaret for husets daglige drift og vedligeholdelse samt budget. Desuden har bestyrelsen ansvaret for at markedsføre kulturhuset Rampelys herunder for at skabe større sponsorindtægter til husets drift.

Gæstende musikere roser som regel stedet for, at akustikken er i top,. I Rampelys er der basis for at skabe den intime stemning, som er essensen for musikere. Så det er med god grund.

Rampelys kan skue fremad som det ”lille” kulturhus centralt placeret midt i Silkeborgs centrum. Et hus som byens borgere ikke vil undvære.

Den nye virkelighed

Rampelys har nu været aktiv i snart 40 år,. Rampelys har i mange af disse år stået helt uden konkurrence i Silkeborg inden for sit område. I dag er billedet vendt med konkurrence mange steder fra. Eksempelvis fra Jysk Musik- og Teaterhus på Papirfabrikken og fra Silkeborgs Kommunes andre kultur- og medborgerhuse fra sammenlægnings kommuner.

Rampelys er ikke i tvivl om, at fritids- og kulturudvalget stadig kan se en fremtid for Kulturhuset Rampelys – set i lyset af huset gennem årene har formået løbende at forny sig. Herunder konstant at have opdaterede lyd- og lysforhold.

November 2010/jpc.